Lưu trữ Danh mục: Chào đón con ra đời

Chào đón con ra đời

Chào đón con ra đời

Mặc dù quá trình sinh con có thể bắt đầu ở bất kỳ giai đoạn nào trong thai kỳ của bạn, tuy nhiên trong hầu hết trường hợp, quá trình này không bắt đầu cho đến khi sớm nhất là tuần thứ 37 – 3 tuần trước ngày dự sinh. Lên kế hoạch từ trước […]